از هیچ قدرتی نترسید

فرجه الشریف) آماده سازید تا مستضعفان را بر مستکبران پیروز گردانید. شکر (11) این نعمت بزرگ را به جای آورید و بدانید که این قیام شما دنباله‌ی قیام کربلا می‌باشد و چون برای رضای خداوند می‌باشد، از هیچ قدرتی نترسید [و] استوار و مصمم [باشید]؛ همان گونه که تاکنون بوده اید و وحدت خود را حفظ کرده (12) و در زیر سایه‌ی ولایت فقیه و گوش به فرمان امام امت بوده اید، در کنار (13) روحانیت این همبستگی و وحدت الهی را حفظ کنید.

ارتباط با ما