فرماندهان

شهید علی غیوری زاده

فرمانده گردان 503 لشکر 11 امیرالمؤمنین(علیه السلام)

مشاهده

شهید علی بسطامی

مسئول اطلاعات عملیات لشکر 11 امیرالمؤمنین(علیه السلام)

مشاهده

شهیدروح الله شنبه ای

فرمانده واحد عملیات سپاه ایلام

مشاهده

شهید حمیدرضا دستگیر

فرمانده گردان تخریب لشکر 11 امیرالمؤمنین(علیه السلام)

مشاهده

شهید جاسم امامی

فرمانده آماد و پشتیبانی لشکر 11 امیرالمؤمنین(علیه السلام)

مشاهده

شهیدعبدالمجید امیدی

مسؤل واحد بسیج ناحیه ایلام

مشاهده

شهید حمزه روشنی

فرمانده بهداری ناحیه ایلام

مشاهده

شهید حمزه چناری

فرمانده محور تیپ 114

مشاهده

شهید جعفر چناری

شهید جعفر چناری

فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشکر 11 امیرالمؤمنین(علیه السلام)

مشاهده

شهید یادگار امیدی

شهید یادگار امیدی

فرمانده اطلاعات عملیات لشکر 11 امیرالمؤمنین(ع)

مشاهده

شهید عدنان سابوته

شهید عدنان سابوته

فرمانده گردان 508 لشکر 11 امیرالمؤمنین(علیه السلام)

مشاهده

ارتباط با ما