عملیات والفجر 10

عملیات والفجر 10، که در تاریخ 25/12/1366، در شاخ شمیران کردستان و با گردان‌های 501 مقداد، 502 امام حسین(ع)،  504 ابوذر، 506 قائم، ادوات، توپخانه، پدافند، ش م هـ ، انصار، مخابرات و زرهی شرکت نمود.

ارتباط با ما