پاداش عمل شهيد


و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلَّ اعمالهم سيهديهم و يصلح بالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم.
آيات 6-4 سوره محمد
يعني كساني كه در راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را ضايع نگرداند و آنان را به سعادت هدايت كند و امورشان را اصلاح نمايد و به بهشتي كه قبلاً مقامات آن را به آنها شناسانده است، واردشان مي سازد.
و جالب است كه خداوند قبل از اين قسمت از آيه مي فرمايد : اگر خدا مي خواست، از كفار انتقام مي كشيد و همه را بدون زحمت جنگ شما، هلاك مي كرد، اين براي آزمايش خلق نسبت به يكديگر است.
(سوره محمد آيه 4)
در آيه اي ديگر مي فرمايد :
و من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجراً عظيماً.
(74 سوره نساء)
يعني كسي كه در راه خدا جهاد كند، و در راه خدا شهيد گردد، يا پيروز شود، پاداش بزرگي به او عطا خواهيم كرد.
از آيات ذكر شده چنين برداشت مي گردد كه خداوند خود ضايع نشدن عمل شهيد را تضمين كرده است و اين گونه نيست كه اگر به ظاهر در جهاد شكست خورده باشند خون آنها ضايع شده باشد. بلكه در هر حال پيروز مي شوند.
در آيه ديگري خداوند پيروزي يا شكست رزمندگان و شهيد شدن يا نشدن آنها را يكي از دو نيكي قلمداد مي نمايد.
قل هل تربصون بنا الا احدي الحسنيين و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله…
(52 سوره توبه)
يعني بگو آيا درباره ما جز يكي از دو نيكي را انتظار داريد. يا به شهادت مي رسيم و يا پيروز مي شويم. در هر حال خداوند خون شهيد را تضمين كرده و آن را هدر نمي داند.
در زمان پيامبر(ص) نيز منافقين مي گفتند اگر مومنين نزد ما بودند و به جنگ نمي رفتند، نمي مردند و كشته نمي شدند، و خداوند در جواب آنها فرمود : كه اين آرزوهاي باطل را حسرت دل آنها خواهد كرد و خداست كه زنده مي كند و يا مي ميراند در هر وقت كه بخواهد.
لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي و يميت.
(156 سوره آل عمران)
در هر حال خداوند خون شهيدان را پاداشي نيكو كه همانا دخول در بهشت است عطا خواهد فرمود.
و يدخلهم الجنة عرفها لهم
(4، سوره محمد)
و در آن مقام به رحمت الهي نائل و به سوي خدا در بهشت خواهند بود.
لئن متّم او قتلتم لالي الله تحشرون.
(158، آل عمران)
در بيان مقام و درجات عالي شهدا و فضيلت شهادت و اجر عمل آنها احاديث فراواني از ائمه معصومين نقل شده است كه اين مبحث را با ذكر ترجمه يك حديث از پيامبر(ص) به پايان مي رسانيم.
رسول گرامي اسلام فرمودند :
نيروهاي رزمنده هنگامي كه تصميم به شركت در جنگ مي گيرند، خداوند مصونيت آنها را از آتش تضمين مي كند. و چون آماده جنگ شوند، فرشتگان به وجود آنها افتخار مي كنند. هنگامي كه با خانواده خود وداع مي كنند ماهي ها و خانه ها گريه مي كنند و از گناهان خود خارج مي شوند همان گونه كه مار از پوست خود خارج مي شود. خداوند چهار هزار فرشته را برآنها مي گمارد تا از جلو و پشت سرآنان را محافظت نمايند.
_كار نيكي انجام نمي دهند مگر اينكه مضاعف شود. در مقابل هر روز در جبهه ثوابي برابر عبادت هزار مرد عابد … براي ايشان مي نويسند. چون با دشمن روبه رو مي شوند قلم همه اهل دنيا از درك ثواب آنها عاجز است. و چون به مبارزه با دشمن مي ايستند و تيرها را آماده نشانه رفتن به دشمن مي كنند و با يكديگر درآويزند فرشتگان بال هاي خود را بر سر آنها مي گسترانند و براي پيروزي و ثابت قدمي آنها دعا مي كنند. هنگام ضرب و زخم، همسر بهشتي و نعمت هاي الهي بر او فرود مي آيد. مرحبا به روح پاكي كه از بدني پاك و مطهر خارج شد، بشارت باد بر تو كرامت ها و نعمت هايي كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده است و بر قلب هيچ كسي خطور نكرده است.

ارتباط با ما