شهید یدا... عبدالهی

نام: یدا...                         نام خانوادگی: عبدالهی

نام پدر: پاشا                     تحصیلات: راهنمایی

محل تولد:                        محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1346               تاریخ شهادت: 14/1/1364

ارتباط با ما