شهید میرولی جوانمرد نژاد

نام: میر ولی                           نام خانوادگی: جوانمرد نژاد

نام پدر: شیرا...                         تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: ملکشاهی                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1326                     تاریخ شهادت: 9/4/1361

ارتباط با ما