شهید کریم جوزیان

نام: کریم                        نام خانوادگی: جوزیان

نام پدر: علی داد                تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: مهران              محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 6/4/1343        تاریخ شهادت: 26/2/1363

ارتباط با ما