شهید عبدا...عزیز خزئل

نام: عبدا...                        نام خانوادگی: عزیز خزئل

نام پدر: عزیز بیگ               تحصیلات: سوم متوسطه

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: ---                 تاریخ شهادت: 1369

ارتباط با ما