شهید علی مراد بازیار

نام: علی مراد                     نام خانوادگی: بازیار

نام پدر: علی خان                تحصیلات: کاردانی

محل تولد:                         محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1344               تاریخ شهادت: 1/1/1361

ارتباط با ما