شهید علی محمدی فرزند گودرز

 

نام: علی                          نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: گودرز                   تحصیلات: راهنمایی

محل تولد:                        محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1345               تاریخ شهادت: 11/11/1365

ارتباط با ما