شهید علی عسکر فرهادیان

نام: علی عسکر                 نام خانوادگی: فرهادیان

نام پدر: شاه محمد             تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: ملکشاهی          محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 1327              تاریخ شهادت: 2/4/1360

ارتباط با ما