شهید علی نجات عزیزی

نام : علي نجات                  نام خانوادگی: عزيزي

نام پدر: داراب                    تحصیلات: دیپلم

محل تولد: حاج بختیار          محل شهادت: جزیره  مجنون

تاریخ تولد: 1342               تاریخ شهادت: 14/1/1363

ارتباط با ما