شهید عبدا... نورزاده

نام: عبدا...                         نام خانوادگی: نورزاده

نام پدر: محمد صالح             تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: میش خاص          محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1/1/1344           تاریخ شهادت: 19/3/1382

ارتباط با ما