شهید علی حیدر جمشیدی

نام: علی حیدر                   نام خانوادگی: جمشیدی

نام پدر: علی                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: شیروان چرداول   محل شهادت: تنگ چزابه

تاریخ تولد: 1/1/1339         تاریخ شهادت: 1/12/1360

 

ارتباط با ما