شهید علی محمدنژاد

نام: علی                            نام خانوادگی: محمد نژاد

نام پدر: رضا                       تحصیلات: سوم راهنمایی

محل تولد: چوار                   محل شهادت: ماووت کردستان  

تاریخ تولد: 11/9/1346          تاریخ شهادت: 2/9/1366

ارتباط با ما