هید داوود اکبری

نام:  داوود                         نام خانوادگی: اکبري

نام پدر: اكبر                       تحصیلات: ---

محل تولد: بان حاجي چوار      محل شهادت: چوار - بمباران

تاریخ تولد: 1/1/1299            تاریخ شهادت: 4/11/1365

 

ارتباط با ما