شهید حمید خوزستانی

نام: حمید                          نام خانوادگی: خوزستانی

نام پدر: امید علی                 تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: صالح آباد

تاریخ تولد: 15/2/1343         تاریخ شهادت: 3/8/1363

ارتباط با ما