شهید حیدر علیلی

نام: حیدر                    نام خانوادگی: علیلی

نام پدر: علی                تحصیلات: ---

محل تولد: عراق           محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1/1/1350     تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما