شهید امین موسوی نسب

نام: امین                         نام خانوادگی: موسوی نسب

نام پدر: عبدالحسین              تحصیلات: ---

محل تولد:                        محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: ---                 تاریخ شهادت:  3/1/1360

ارتباط با ما