شهی مزبان حیدر زاده

نام: مزبان                         نام خانوادگی: حیدرزاده

نام پدر:چوپا                     تحصیلات: راهنمایی

محل تولد:                        محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1349               تاریخ شهادت: 19/1/1367

ارتباط با ما