شهید احمد اسدی نیا

نام: احمد                        نام خانوادگی: اسدی نیا

نام پدر: عبدالرضا               تحصیلات: ---

محل تولد: ملکشاهی            محل شهاد ت: چنگوله

تاریخ تولد: 10/10/1328      تاریخ شهادت: 20/1/1364

ارتباط با ما