شهید احمد تارات

نام: احمد                          نام خانوادگی: تارات

نام پدر: محمد                   تحصیلات: ---

محل تولد: ملکشاهی           محل شهادت: چنگوله

تاریخ تولد: 9/6/1333         تاریخ شهادت: 30/11/1362

ارتباط با ما