نام: جمشید                        نام خانوادگی: مامی زاده

نام پدر: کسی                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: شیروان چرداول    محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1/1/1326         تاریخ شهادت: 21/10/1359

ارتباط با ما