شهید بختیار حمیدی

نام: بختیار                         نام خانوادگی: حميدي

نام پدر: اله یار                     تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: پاکل گراب           محل شهادت: قلاویزان

تاریخ تولد: 2/7/1351           تاریخ شهادت: 1367

 

ارتباط با ما