شهید حیدر نظری

نام: حیدر                     نام خانوادگی: نظری

نام پدر: نظر                 تحصیلات: ---

محل تولد: ایوان             محل شهادت: قصر شیرین

تاریخ تولد: 20/2/1315     تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما