نام: باقر                            نام خانوادگی: پرماسی

نام پدر: علی زمان                تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: گل گل ملکشاهی   محل شهادت: ایلام بمباران

تاریخ تولد: 1/10/1351          تاریخ شهادت: 22/10/1365

ارتباط با ما