شهید اکبر یعقوبی

نام: اکبر                           نام خانوادگی: یعقوبی

نام پدر: علی                      تحصیلات: ---

محل تولد: چوار                             محل شهادت: قصر شیرین

تاریخ تولد: 3/5/1336           تاریخ شهادت: 29/3/1364

ارتباط با ما