شهید احمد ویسمرادی

نام: احمد                          نام خانوادگی: ویسمرادی

نام پدر: توفیق                    تحصیلات: دوم راهنمایی

محل تولد: چرداول               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 2/6/1343          تاریخ شهادت: 29/3/1367

ارتباط با ما