شهید بارانی نظری

نام: بارانی                          نام خانوادگی: نظری

نام پدر: علی مردان               تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چوار                   محل شهادت: چوار

تاریخ تولد: 1347                 تاریخ شهادت: 29/8/1359

ارتباط با ما