شهید احمدبگ مهدی بیگی

نام: احمد بگ                    نام خانوادگی: مهدی بیگی

نام پدر: محسن بیگ            تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: عالی بیگی          محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 10/4/1300        تاریخ شهادت: 11/3/1364

ارتباط با ما