شهید الیاس مظفری

نام: الیاس                          نام خانوادگی: مظفری

نام پدر: عبدالحسین              تحصیلات: دبیرستان

محل تولد: چوار                   محل شهادت: گنجوان- انفجار مین

تاریخ تولد: 1/7/1356            تاریخ شهادت: 21/11/1375

ارتباط با ما