شهید امیر مرادی

نام: امیر                           نام خانوادگی: مرادی

نام پدر: نورمراد                  تحصیلات: سوم راهنمایی

محل تولد: بدره- عراق         محل شهادت: عراق- بدست رژیم بعث

تاریخ تولد: 1314                تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما