شهید ایام کنانی

نام: ایام                           نام خانوادگی: کنانی

نام پدر: اصلان                   تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: خرم آباد- بمباران

تاریخ تولد: 1352                تاریخ شهادت: 30/10/1365

ارتباط با ما