شهید اسدا... کرمی

نام: اسداله                        نام خانوادگی: کرمی

نام پدر: محمد کریم             تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: تنگ چزابه

تاریخ تولد: 1340                تاریخ شهادت: 2/12/1360

ارتباط با ما