شهید اسماعیل قنبری

نام: اسماعیل                     نام خانوادگی: قنبري

نام پدر: ابراهیم                  تحصیلات: ---

محل تولد: میش خاص         محل شهادت: کنجانچم

تاریخ تولد: 1344               تاریخ شهادت: 13/1/75

ارتباط با ما