شهید اسماعیل فرشته

نام: اسماعیل                      نام خانوادگی: فرشته

نام پدر: ابراهیم                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: عراق                  محل شهادت: زندان ابوغریب

تاریخ تولد: 1337                تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما