شهید احمد صیادی

نام: احمد                           نام خانوادگی: صیادی

نام پدر: اسد                        تحصیلات: ---

محل تولد: سرتنگ بیجار        محل شهادت: صالح آباد

تاریخ تولد: 1322                 تاریخ شهادت: 1369

ارتباط با ما