شهید آقاجان صادقی

نام: آقا جان                       نام خانوادگی: صادقی

نام پدر: الماس                   تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چوار                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 1/1/1310           تاریخ شهادت: 6/11/1359

ارتباط با ما