شهید اصغر شوهانی

نام: اصغر                          نام خانوادگی: شوهاني

نام پدر: علی اکبر                تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: شیروان              محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 1334               تاریخ شهادت: 5/3/64

ارتباط با ما