شهید اسماعیل شنبه ای

نام: اسماعیل                      نام خانوادگی: شنبه ای

نام پدر: فتح الله                   تحصیلات: دیپلم

محل تولد: عراق                  محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: ---                 تاریخ شهادت: 1359

ارتباط با ما