شهید امین شاه محمدی

نام: امین                          نام خانوادگی: شاه محمدی

نام پدر: محمود                   تحصیلات: سوم راهنمایی

محل تولد: سرچم دارون        محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 3/6/1344           تاریخ شهادت: 18/8/1361

ارتباط با ما