شهید امجد سرحدی

نام: امجد                          نام خانوادگی: سرحدی

نام پدر: حسن                     تحصیلات: ---

محل تولد: بغداد                  محل شهادت: عراق

تاریخ تولد: 1/1/1340           تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما