شهید باسم ریزوندی

نام: باسم                           نام خانوادگی: ریزوندی

نام پدر: قاسم                     تحصیلات: دانشجو

محل تولد: عراق                 محل شهادت: عراق- توسط رژیم بعث

تاریخ تولد:                        تاریخ شهادت: 1359

 

ارتباط با ما