شهید ایلگه رستمی

نام: ایلگه                          نام خانوادگی: رستمی

نام پدر: داوود                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چوار                  محل شهادت: ملکشاهی

تاریخ تولد: 2/3/1331           تاریخ شهادت: 28/8/1359

ارتباط با ما