شهید آزاد دهگردی

نام: آزاد                            نام خانوادگی: دهگردی

نام پدر: شیخ علی                تحصیلات: دبیرستان

محل تولد: روستای بانویزه      محل شهادت: ششدار

تاریخ تولد: 1344                 تاریخ شهادت: 8/12/1360

ارتباط با ما