شهید اله یار جعفری

نام: اله یار                         نام خانوادگی: جعفری

نام پدر: میرزابیگ               تحصیلات: ---

محل تولد: چوار                  محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 5/9/1321          تاریخ شهادت: 9/11/1378

ارتباط با ما