شهید احمد پاسپوس

نام: احمد                        نام خانوادگی: پاسپوس

نام پدر: بارانی                  تحصیلات: ---

محل تولد: دره شهر             محل شهادت: گره شیر

تاریخ تولد: 1/10/1345         تاریخ شهادت: 28/2/1362

ارتباط با ما