شهید اله یار بکران چرخ

نام: اله یار                         نام خانوادگی: بکران چرخ

نام پدر: خدایار                    تحصیلات: ---

محل تولد: هرسم                محل شهادت:عین خوش- انفجار مین

تاریخ تولد: 6/5/1320           تاریخ شهادت: 23/12/1369

 

ارتباط با ما