شهید احمد باباخانی

نام: احمد                         نام خانوادگی: باباخانی

نام پدر: محمد                   تحصیلات: ---

محل تولد: میشخاص           محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1338               تاریخ شهادت: 1384

ارتباط با ما