شهید احمد آفاق

نام: احمد                        نام خانوادگی: آفاق

نام پدر: یارمحمد                تحصیلات: متوسطه

محل تولد: مهران               محل شهاد ت: چنگوله

تاریخ تولد: 31/3/1324         تاریخ شهادت: 1363

 

ارتباط با ما